എൻ.യു.എൽ.എം പദ്ധതി വഴി കണ്ടെത്തിയ തെരുവ് കച്ചവടക്കാരുടെ ലിസ്റ്റ്

Posted on Wednesday, March 11, 2020

എൻ.യു.എൽ.എം പദ്ധതി വഴി കൂത്താട്ടുകുളം  നഗരസഭയിൽ കണ്ടെത്തിയ തെരുവ് കച്ചവടക്കാരുടെ ലിസ്റ്റ് 

Tags