ജീവനക്കാര്യം

PHONE NUMBERS OF SECRETARY AND STAFFS

Sl No

Name

Designation

Phone Number

  

     1.

   

ജൂഹി മരിയ ടോം                 SECRETARY        8921837730
2

സജിമോൻ എ. ഇടക്കര

SUPERINTENDANT

9447587328

3

ജിറ്റി ജോര്‍ജ്

SENIOR CLERK

9497821268

4

കവിത  പി 

SENIOR CLERK

9497698956

5

പോൾസൺ സി.ജെ.

SENIOR CLERK (Redeployment)

9447914512

6

പുഷ്പ എന്‍.ബി.

TYPIST

9446840999

7

പ്രണാപ്‍ ശ്രീപതി എം.

O.A.

9746369953

8

അംബിക വി 

REVENUE INSPECTOR

9037504786

9

സൗ മ്യ സന്തോഷ്‍

CLERK

8281930212

10

ഷിജ ഹരിദാസ്‍

CLERK

7025200643

11

സാബു മാത്യു

CLERK

9048104265

12

ജോൺ ജിജോ എം.എഫ്‍.

CLERK

8086257061

13

ശ്രീജ കെ.കെ.

O. A.

9061092152

14

 

HEALTH INSPECTOR Gr I

 

15

ഡി. ആർ. ബിജു

Jr. HEALTH INSPECTOR Gr I

9847228729

16

സുഗതമ്മ എൻ.കെ.

J. P. H. N.

9496604021

17

ബിജോയ് ജോസഫ് കെ 

J. H. I Gr II

9946931047

18

സന്തോഷ് പി എസ് 

J.H.I. Gr II

7902601077

19

ഷീബാമോൾ 

 SENIOR CLERK

7306890985

20

രമ്യ എം.എം.

O. A.

9847585858

21

ഓമന കെ.കെ.

SENIOR CLERK (ACCOUNTANT)

9446941764

22

മനുജ പി.എസ്‍.

O. A.

9496301633

23

പി.കെ. ബിജു

LIBRARIAN

9961240697

24

രശ്മി കെ. ആർ.

T.A. (IKM)

9995610449

25

ബേസില്‍ സ്ക്കറിയ

D.E.O., Surveyor(PMAY)

9995120034

 

ENGINEERING  WING

Sl No

Name

Designation

Phone Number

1

ഗ്രേഷ്യസ്  എം ജോൺ 

Asst. ENGINEER

9746572715

2

അജന്ത പി കെ 

1st GRADE OVERSEER

9995453353

3

അരുൺ  വിജയൻ 

III rd GRADE OVERSEER

7012485506

4

ജോസഫ് റ്റി  വി 

II nd GRADE OVERSEER

6238214025

5

അനിത റ്റി  കെ 

SENIOR CLERK

9744448420

 

AUEGA

Sl No

Name

Designation

Phone Number

1

GINI  PRABHAKAR

ACCREDITED OVERSEER

9744769984

2

SANI

DEO cum ACCOUNTANT

9946448590

 

CONTINGENT WORKERS

Sl No

Name

  Designation

Phone Number

1

ബിജു എ.എൻ

CONTINGENT WORKER

9446745947

2

സിന്ധു റ്റി.കെ

CONTINGENT WORKER

9544897496

3

ഖദീജ കെ.എം

CONTINGENT WORKER

9526029887

4

ഗിരിജ വി.കെ

CONTINGENT WORKER

9562832423

5

മേരി. ഒ.ഡി

CONTINGENT WORKER

9544123304

6

വിജയൻ റ്റി.കെ

SANITATION WORKER

9495372095

7

ലിജിമോൾ ജേക്കബ്ബ്‍

SANITATION WORKER

9562375129

 

DRIVERS

Sl No

Name

Designation

Phone Number

1

ASHOKAN

LORRY DRIVER

9947223954

2

EBY MARKOSE

CHAIRMAN’S CAR DRIVER

960503787