അതിദരിദ്രരുടെ പ്രാഥമിക പട്ടിക

Posted on Friday, January 28, 2022

നഗരസഭാ കൌണ്‍സില്‍ അംഗീകരിച്ച അതിദരിദ്രരുടെ പ്രാഥമിക പട്ടിക